انتخاب نوع چوب و انواع مدل های آماده

Kismar T6

انداره صفحه در ساعت های کیسمار زیر 37 میلیمتر و عرض دستبند 25 میلیمتر است.


Pardis

انداره صفحه در ساعت های کیسمار زیر 37 میلیمتر و عرض دستبند 25 میلیمتر است.